Drang en dwang

Een succesvolle verandering vereist draagvlak, betrokkenheid en motivatie bij alle geledingen van de organisatie. Medewerkers, leidinggevenden, directie, raad van bestuur, … moeten allen een drang en dwang voelen om te veranderen. Hoewel we op deze website de nadruk leggen op het teamniveau (direct leidinggevenden en medewerkers), zet je dus ook best in op het organisatieniveau. De organisatie biedt immers bewegingsruimte om te veranderen (bv. tijd, cultuur van leren, mandaat om te veranderen, vertrouwen geven en loslaten) en moet zelf een engagement voor verandering aangaan.

Praktijkvoorbeeld: een directeur vraagt het mandaat van zijn raad van bestuur om met één team aan de slag te gaan. Hij volgt het project zelf maandelijks op en communiceert na een afgesproken periode over het tussentijds effect. Daarnaast informeert hij ook de direct leidinggevenden van andere teams over het project.

Praktijkvoorbeeld: opvolging vanuit de hogere lagen van de organisatie is miniem. Resultaten van de verandering zijn eerder beperkt.

Tip: stel jezelf volgende vragen

  • Waarom wil je veranderen? Wat is de drang voor de organisatie om te veranderen?
  • Welke bedrijfsinterne en -externe factoren vereisen verandering? Welke dwang voel je om te veranderen? Waarom moet je veranderen?
  • Bieden deze drang en dwang voldoende draagkracht om verandering te initiëren?
  • Welke bewegingsruimte geef je aan teams om te veranderen?

Tip: organiseer een tevredenheidsmeting.

Een tevredenheidsmeting biedt inzichten in wat er leeft binnen de organisatie. Hoe ervaren medewerkers de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen? Het geeft met andere woorden een overzicht van factoren die de dwang/drang van de organisatie kunnen beïnvloeden.

Bovendien is een tevredenheidsmeting ook een potentiële effectenmeting als je de meting zowel aan het begin als het einde van het project uitvoert.

 

Missie en visie

Naast het ervaren van een drang en dwang is het ook belangrijk om een duidelijke missie en visie te hebben als organisatie. De missie en visie van een organisatie is immers richtinggevend binnen een veranderingsproces.

Tip: beantwoord onderstaande vragen

  • Wat is de identiteit van je organisatie? Hoe wil je je onderscheiden van anderen?
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen deze missie en visie beleeft en ernaar handelt?
  • Hoe past een veranderingstraject binnen deze missie en visie?

Tip: gebruik het teamspel, een uitgave van Vincent van Reusel en Natasja Loomans, om je missie en visie onder de loep te nemen.

 

Gerelateerde informatie